boczny2
boczny1

smerfy2

"Dziecko chce być dobre
Jeśli nie umie – naucz
Jeśli nie wie – wytłumacz
Jeśli nie może – pomóż"
J. Korczak
 

Smerfusiowe aktualności:

Dni wolne w roku przedszkolny...
28 października 2021, 09.57
Dni wolne w roku przedszkolnym 2021/2022
1.11 – Wszystkich Świętych 11.11 – Narodowe Święto...
Uwaga!!!
27 lutego 2021, 14.40
Uwaga!!!
UWAGA!! Smerfuś rozpoczyna rekrutację do nowego punktu...

Witamy serdecznie na stronie internetowej Przedszkola Smerfuś

 

Ciag z PUNKT INFORMACYJNY poziom kolor

Bez tytułu

Numer umowy: RPZP.08.01.00-32-K029/18-00

Tytuł projektu: Realizacja dodatkowych zajęć terapeutycznych na rzecz dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do Przedszkola "Smerfuś" w Stargardzie

Wartość projektu: 485 091,00 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 412 327,35 PLN

Cel projektu: Dostosowanie istniejącego miejsca wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz rozszerzenie oferty ośrodka o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty w terminie do 31.10.2020 r.

Opis projektu:

Miejscem realizacji projektu jest Niepubliczne Przedszkole „Smerfuś" w Stargardzie.
W ramach działań projektowych w terminie 01.06.2019 r. - 31.10.2020 r., wsparcie uzyska 21 dzieci
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (w tym 5 kobiet) oraz 5 specjalistów. (w tym 5 kobiet) zatrudnionych w placówce. Rodzaj wsparcia dla uczestników projektu został całkowicie dopasowany do ich potrzeb i zaplanowany jako odpowiedź na diagnozę ośrodka wychowania przedszkolnego.

W ramach projektu zrealizowane zostaną 4 rodzaje zajęć terapeutycznych dla dzieci:

zajęcia logopedyczne,
zajęcia integracji sensorycznej, w tym terapia ręki,
program stymulacji neurosensorycznej - Metoda Tomatisa,
stymulacja słuchowa wg dr Kjelda Johansena,
które zostaną poprzedzone specjalistycznymi szkoleniami dla pedagogów je prowadzących.

W przedszkolu zostaną również przeprowadzone prace remontowe i dostosowawcze, tj. wymiana drzwi wejściowych, zabezpieczenie drzwi wewnętrznych okleiną, zakup materiałów do wykonania wiaty dla wózków inwalidzkich, zakup i montaż ok. 70m2 wykładziny do sal terapeutycznych. Rozpoczęcie realizacji zajęć terapeutycznych poprzedzone zostanie również zakupem niezbędnego wyposażenia.

Planowane efekty:

1.Wzrost liczby dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego objętych edukacją przedszkolną, a także ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu przez nie nauki.

2.Podniesienie kompetencji kadry w zakresie wspomagania rozwoju dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, co przyczyni się bezpośrednio do podniesienia jakości świadczonych usług.

3. Zwiększenie szans edukacyjnych oraz wsparcie w rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami poprzez udział w zajęciach specjalistycznych.

4. Dostosowanie istniejącego miejsca wychowania przedszkolnego dla potrzeb dzieci z różnego rodzaju deficytami rozwojowymi, w szczególności poprzez zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć specjalistycznych.

Harmonogram projektu:

06.2019 r. - 09.2019 r.

1.Rozeznanie rynku w zakresie wykonania niezbędnych prac dostosowawczych na terenie przedszkola oraz zakupu wyposażenia do prowadzenia zajęć terapeutycznych.
2.Prace remontowe i dostosowawcze w budynku przedszkola.
3.Zakup i montaż wyposażenia.
4.Przygotowanie dokumentacji projektowej.
06.2019 r. - 10.2019 r.

1.Rozeznanie rynku w zakresie usług szkoleniowych na rzecz specjalistów prowadzących zajęcia terapeutyczne w projekcie.
2.Przeprowadzenie szkoleń dla specjalistów.
09.2019 r. – 10.2019 r.

1.Organizacja spotkania informacyjnego dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Smerfuś" w Stargardzie.
2.Rekrutacja uczestników projektu.
11.2019 r. – 10.2020 r.

1.Realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
2.Rozliczenie projektu.

 

 

                             Harmonogram udzielania wsparcia

(zrealizowane przedsięwzięcia projektu, sfinansowane

                   przez Unię Europejską)

 

SZKOLENIA

 

europejski fundusz społeczny

 

      W czerwcu bieżącego roku dwie panie z naszego przedszkola, pracujące na stanowiskach terapeutów uczestniczyły w warsztatach organizowanych przez Centrum Metody Krakowskiej.

Temat warsztatów: "Cykl szkoleń Metody Krakowskiej". 

Cykl szkoleń był finansowany ze środków unijnych. 

Wykaz szkoleń w ramach cyklu:

   Terapia Neurobiologiczna dla początkujących

23.06.2019 r. 

      Czas trwania 6 godzin dydaktycznych

      prowadzący: prof. Jagoda Cieszyńska

 

       Symultanicznsekwencyjna nauka czytania

24.06.2019 r.

      Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

   prowadzący: dr Zdzisława Orłowska- Popek

 

 Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi 

   zaburzeniami- wspomaganie rozwoju

24.06.2019 r.

     Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

  prowadzący: dr Katarzyna Sedivy- Mączka

 

Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych

                                 25.06.2019 r.

     Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych

   prowadzący: dr Katarzyna Sedivy- Mączka

 

Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych

26.06.2019 r.

      Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

   prowadzący: dr hab. Prof. UP Marta Korendo

 

Metody wywoływania głosek

      26.06.2019 r.

    Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

        prowadzący: dr Alicja Kabała

 

Alalia (SLI, opóźniony rozwój mowy) - diagnoza i terapia

    27.06.2019 r.

    Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

    prowadzący: dr Ewa Bielenda- Mazur

 

Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera

 27.06.2019 r.

   Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

  prowadzący: dr hab. Prof. UP Marta Korendo

 

Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji

28.06.2019 r.

     Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych

    prowadzący: dr Zdzisława Orłowska- Popek

 

Stymulacja funkcji poznawczych- wzrokowych, słuchowych

                                i  motorycznych

29.06.2019 r.

    Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych

    prowadzący: mgr Agnieszka Bala

 

Szkolenie odbyło się w Centrum Metody Krakowskiej przy ulicy Rakowickiej 65, 31-521 Kraków. Dyrektor placówki: Prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska. Czas trwania szkoleń łącznie: 66 godzin dydaktycznych. 

 

 

Zajęcia finansowane z funduszy europejskich:

 

Terapia Logopedyczna – w przedszkolu są podejmowane działania na rzecz rozwoju prawidłowej mowy dziecka, które są planowane, systematyczne i zorganizowane. Działania te polegają na stymulowaniu procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowej. 

Terapia jest finansowana ze środków unijnych.

 

europejski fundusz społeczny

Zajęcia odbywają się we wtorek, środa, czwartek w godzinach 700-1000 lub 1300-1600.

 

Terapia Integracji Sensorycznej (SI) - terapia polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego). Jest dla dziecka bardzo atrakcyjna, gdyż ma charakter wesołej zabawy ruchowej. Podczas tej zabawy dostarczane są dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy. Terapia ta zwana "naukową zabawą" odbywa się w przyjemnej sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych. Terapeuta przygotowuje dla każdego dziecka indywidualny program dostosowany do jego potrzeb z zachowaniem zasady stopniowania trudności. Sprzyja to utrzymaniu stałego zainteresowania dziecka i ciągłemu poprawianiu jego samooceny dzięki osiąganym sukcesom. 
 
Posiadamy wyposażoną salę doświadczeń świata, magiczny dywan, projektory multimedialne.
 
Terapia jest finansowana ze środków unijnych.

Zajęcia odbywają się w piątki od 730-1030.

europejski fundusz społeczny

 
Metoda Tomatisa- to program stymulacji neurosensorycznej. Znacząco poprawia on zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze dzięki specyficznemu sposobowi przetwarzania muzyki i głosu. Po indywidualnej konsultacji specjalista Metody Tomatisa przygotowuje program codziennych seansów słuchowych dostosowanych do potrzeb konkretnego dziecka lub dorosłego. Jedyna w swoim rodzaju technologia pozwala korzystać z programów doskonalących uwagę słuchową w domu lub w certyfikowanym gabinecie. Od początku swojego istnienia Metoda Tomatisa nieustająco się rozwija, towarzysząc kolejnym pokoleniom dzieci i dorosłych. Każdego roku korzysta z niej ponad 200 tysięcy osób na całym świecie.
 
Metoda jest finansowana ze środków unijnych.
 
europejski fundusz społeczny
 
 
 

 Metoda Johansena- dla dzieci, młodzieży, dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu. Program Johansen IAS opiera się na nagranej na syntezatorze muzyce odpowiednio dobranej do potrzeb uczestnika programu. Utwory muzyczne, obejmujące różne częstotliwości, działają w sposób stymulujący poprawiając funkcjonowanie uwagi słuchowej uczestnika. Do realizacji programu potrzebne są jedynie słuchawki i odtwarzacz płyt CD. Trening słuchowy Johansena poprzedza szczegółowa diagnoza obejmująca wywiad, badanie audiometrii tonalnej oraz testy mowy utrudnionej (w tym test dychotyczny). Po diagnozie uczestnik programu otrzymuje specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym oraz zalecenia dotyczące realizacji programu. 

Metoda jest finansowana ze środków unijnych.

 

europejski fundusz społeczny

 

 

Terapia ręki- to program stworzony w odpowiedzi na potrzebę usprawniania małej motoryki czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Mechanizm działania ręki jest bardzo skomplikowany i uzależniony od sprawnego funkcjonowania poszczególnych jej elementów będących w ścisłym związku z układem nerwowym.Ręka odpowiedzialna jest za wiele procesów. Początkowo bierze udział w poznawaniu świata, pomaga w lokomocji, a w dalszym rozwoju wykonuje bardzo precyzyjne i skomplikowane ruchy decydujące o prawidłowym funkcjonowaniu człowieka w społeczeństwie. Wszystkie te aspekty pokazują dlaczego jej prawidłowe działanie jest tak ważne.

Metoda jest finansowana ze środków unijnych.

 

europejski fundusz społeczny

Metoda Krakowska- systemowa neurobiologiczna terapia funkcji poznawczych u dzieci, które charakteryzują się różnorakimi zaburzeniami rozwoju, jak również zaburzeniami genetycznymi. Stosowana jest u dzieci, które nie potrafią jeszcze czytać lub u tych, które mają problemy z odczytywaniem tekstów (zagrożone są dysleksją). 

Metoda zakłada stymulację rozwoju intelektualnego dzieci poprzez osiąganie kolejnych etapów w rozwoju wszystkich funkcji poznawczych. Oddziaływania stymulacyjne opierają się na mechanizmach neuroplastyczności mózgu – zmianie reprezentacji korowych w wyniku organizowanych podczas terapii doświadczeń. Podstawowym założeniem metody jest dotarcie do dziecka poprzez jego stymulację językową, a w przypadkach, gdy nie jest to możliwe, poprzez wytworzenie alternatywnej formy komunikacyjnej, która ma doprowadzić do wzbudzenia w dzieciach potrzeby i chęci mówienia. Podstawowym założeniem metodologicznym jest w tej metodzie nauka czytania sylabami – dzieci uczą się odczytywać całe sylaby, a nigdy tylko pojedyncze spółgłoski.

Metoda jest finansowana ze środków unijnych.

europejski fundusz społeczny

 

                                       Przedszkole Niepubliczne "Smerfuś"

                                                      Terapia Logopedyczna – w przedszkolu są podejmowane działania na rzecz rozwoju prawidłowej mowy dziecka, które są planowane, systematyczne i zorganizowane. Działania te polegają na stymulowaniu procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowej. Terapia jest finansowana ze środków unijnych.                                                                                      

              Przedszkole Niepubliczne Smerfuś z Oddziałami Integracyjnymi dla dzieci autystycznych powstało 1 września 2008 r. na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych miasta Stargardu Szczecińskiego to przedszkole przyjazne dziecku i rodzicowi.  Placówka, która zapewni twojemu dziecku doskonałą opiekę, wspaniałą zabawę oraz bardzo dobre przygotowanie twojej pociechy do podjęcia nauki w szkole.

Budynek przedszkola posiada 4 monitorowane sale oraz salę gimnastyczną, za budynkiem znajduje się plac zabaw w otoczeniu drzew owocowych gdzie dzieci mogą się bawić na świeżym powietrzu. Jesteśmy otwarci na propozycje rodziców, chcemy dostosować pracę przedszkola do coraz szybciej zmieniającej się rzeczywistości, aby nasze dzieci już od najmłodszych lat aktywnie w niej uczestniczyły. Nasze przedszkole jest placówką otwartą na współpracę z różnymi instytucjami i osobami.

Głównym założeniem naszej placówki jest prowadzenie dziecka zgodnie z jego indywidualnym rozwojem, chcemy, aby nasz absolwent był:IMG_6937

  • otwarty, śmiały i kreatywny,
  • miał dobry kontakt z otoczeniem,
  • dobrze radził sobie w życiu codziennym,
  • odnosił sukcesy, ale również umiał radzić sobie z porażkami,
  • poznał otaczający go świat, aby ten nie miał przed nim tajemnic.

Szczególny nacisk w swojej pracy kładziemy na okazanie szacunku dla dziecka, zaspokojenie jego potrzeb i indywidualizację. Zapewniamy profesjonalną opiekę, wychowanie i wszechstronne nauczanie dzieci w wieku od 2,5 lat do 5 lat. Dbamy o to, aby atmosfera w naszym przedszkolu była pełna szacunku, bezpieczeństwa i akceptacji.

Prowadzimy trzy grupy wiekowe:

  • oddział dzieci 2,5 – 3 lat
  • oddział dzieci 4 letnich
  • oddział dzieci 5 letnich

...zapraszamy do naszego przedszkola

Ta strona używa COOKIE. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Zobacz więcej informacji.

Akceptuję pliki COOKIES